U kunt voor behandeling bij Praxis Ergotherapie terecht wanneer u bijvoorbeeld te maken heeft met:

Daarnaast leveren wij een aantal specifieke diensten zoals:

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische en progressieve ziekte die zich uit in verschillende problemen in de uitvoer van dagelijkse activiteiten. Denk aan vermoeidheid, trillen/beven  (tremoren), vertraagde en kleine bewegingen, ‘bevriezen’ of een verstoord evenwicht.
De ergotherapeut kijkt samen met de persoon die Parkinson heeft, naar mogelijkheden om  dagelijkse activiteiten zo lang mogelijk zelf te kunnen blijven uitvoeren. Zo wordt gekeken of een handeling op een andere manier uitgevoerd kan worden en of er hulpmiddelen nodig zijn.  Daarnaast kunnen we advies geven aan de mantelzorger of andere betrokkenen bij het begeleiden of verzorgen van de cliënt.

Soms vraagt een verwijzer ons om de veiligheid en zelfstandigheid van de persoon met Parinson in kaart te brengen.

Om kwalitatief hoogstaande behandeling te kunnen bieden zijn wij aangesloten bij ParkinsonNet 

Dementie

Wij behandelen thuiswonende mensen met dementie en adviseren hun mantelzorger. In de behandeling staan zowel de vragen/behoeften van de persoon met dementie als die van de mantelzorger centraal. Het gaat daarbij om zaken waar men dagelijks tegenaan loopt, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk en vrije tijd, of omgang met de persoon met dementie, communicatie en veiligheid.

Samen zoeken we naar manieren die er voor zorgen dat de persoon met dementie zijn dagelijks leven zolang mogelijk naar tevredenheid in kan richten. Dit doen we door aan te sluiten bij zijn/haar mogelijkheden en deze te vergroten. Daarnaast werken we aan het versterken van de mantelzorger in diens rol.

We zijn aangesloten bij EDOMAH. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis.

Chronische Pijn en vermoeidheid

Bij chronische pijn en vermoeidheid speelt energie en pijnmanagement een belangrijke rol. Samen met de cliënt brengen wij in beeld welke taken hij/zij graag uit zou willen voeren. Wij maken gebruik van o.a. de activiteitenweger om inzichtelijk te maken hoe de cliënt zijn/haar dag in balans kan brengen. Ook kan er gezocht worden naar oplossingen om belastende taken zo licht mogelijk te maken zodat de cliënt energie overhoudt voor andere zaken.

Wij werken hierbij samen in team LEEEEF, een interdisciplinair team met o.a. psychosomatische fysiotherapie, manueel therapeut, psycholoog en fysieke trainer.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mensen met niet aangeboren hersenletsel ( waaronder wij ook CVA en MS rekenen) worden in hun dagelijks handelen vaak belemmerd door cognitieve problemen. Problemen die te maken hebben met vaardigheden zoals snelheid en vermogen van denken, geheugen, concentratie, probleemoplossend vermogen en taal.

Een aantal voorbeelden van cognitieve problemen:

  • moeite hebben om nieuwe informatie te onthouden.
  • moeite hebben met de volgorde van een bekende taak, zoals koffie zetten.
  • zich niet goed kunnen concentreren en snel afgeleid zijn.
  • moeite hebben met het oplossen van problemen.
  • niet goed in kunnen schatten wat men wel en niet kan.

Vaak wordt er gesproken over onzichtbare gevolgen van hersenletsel, omdat ze voor de omgeving niet zichtbaar zijn. De gevolgen zijn echter wel van grote invloed op het dagelijks functioneren. Praxis Ergotherapie biedt hiervoor cognitieve revalidatie therapie. De behandeling is gericht op:

  • informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel.
  • het opnieuw aanleren van vaardigheden,
  • het leren toepassen van compensatiestrategieën,
  • het leren gebruik maken van externe hulpmiddelen.

Ouderdomsklachten

Naarmate iemand ouder wordt, kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Activiteiten die eerst nog zelfstandig uitgevoerd werden, kunnen nu moeilijker verlopen. Denk daarbij aan het in en uit bed stappen, naar de supermarkt gaan of de persoonlijke verzorging.
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en kunnen indien gewenst advies geven aan hun omgeving. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met het bestaande netwerk rondom de cliënt. We denken actief mee in het zoveel mogelijk behouden van de zelfredzaamheid zodat de cliënt langer, prettig én veilig thuis kan blijven wonen.

We zijn aangesloten bij het Geriatrienetwerk Drechtsteden. Zo willen wij kennis en expertise op pijl houden en kunnen we optimaal samenwerken met andere zorgverleners en geriaters.

Problemen veroorzaakt door de houding

Bij houdingsproblematiek is er vaak sprake van te weinig verandering van houding of te weinig ondersteuning van het lichaam tijdens het zitten of liggen. Dit kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijn, spasme, decubitus (wonden door langdurig zitten of liggen in dezelfde houding)  en vergroeiingen (contracturen). Een ergotherapeut kan deze ongemakken verhelpen door een houdingsanalyse te doen en hierop volgend passende begeleiding en advisering te bieden. Wij bedenken samen met de cliënt of hij/zij een speciale stoel, rolstoel of matras nodig heeft of dat er iets aangepast moet worden. Vervolgens vragen wij deze voor de cliënt aan bij de gemeente of zorgverzekeraar.

Problemen met de handen

Reumatoïde artritis en artrose kunnen beide het gebruik van de handen en de dagelijkse activiteiten bemoeilijken. De cliënt kan o.a. last hebben van stijfheid, pijn, bewegingsbeperking en krachtsverlies. Al is de oorzaak niet weg te nemen, toch kan verlichting van klachten bereikt worden. Door op een juiste manier met de klachten om te gaan hebben ze een minder grote invloed op het dagelijks leven.
Onze gespecialiseerde ergotherapeuten adviseren de cliënt hoe hij/zij bij de uitvoer van de dagelijkse bezigheden de gewrichten zo verantwoord mogelijk kan gebruiken. Ook wordt bekeken of  er met oefeningen winst te behalen is. Daarnaast kan de ergotherapeut de cliënt adviseren in het gebruik en de aanschaf van eventuele hulpmiddelen of bijvoorbeeld een braces/spalk om de verminderde handfunctie te compenseren.

Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het valrisico wordt vaak door meerdere factoren bepaald. Een ergotherapeut kan deze risicofactoren in- en rondom huis in kaart brengen. Er wordt gekeken wat er in de situatie van de cliënt nodig is. Er wordt vervolgens gericht advies en begeleiding geboden om het valrisico te verlagen. Dankzij een individuele aanpak kan het valrisico bij thuiswonende ouderen verminderd worden.

Steunkousen

Wij komen bij de cliënt thuis om samen te oefenen met hulpmiddelen waarmee hij/zij de steunkousen zelfstandig aan- en/of uit kan trekken. Het is fijn als de cliënt dat zelf kan doen zodat hij/zij niet afhankelijk (meer) is van de thuiszorg. Tijdens het huisbezoek kunnen er verschillende hulpmiddelen worden uitgeprobeerd. Hebben we een geschikt hulpmiddel gevonden, dan vragen wij deze aan bij de zorgverzekeraar.